Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SMAY SP. Z O.O.

 

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maj 2018r.  SMAY Sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 5. Usługodawca – SMAY Sp. z o.o.
 6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 7. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

 

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1.  Serwis internetowy  Business-to-Business, dostępny przez stronę https://b2b.smay.eu, dostępny tylko dla zarejestrowanych klientów SMAY Sp. z o.o.
  2. Newsletter SMAY

 

 

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie serwisu b2b.smay.eu przed rozpoczęciem prac.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną “tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 7. Informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę https://b2b.smay.eu.
 9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym  Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

 

 

Rozdział 4
Polityka Prywatności

§ 1
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO w celu realizacji przepisów prawa oraz realizacji umów?

 1. Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa jest SMAY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy (w której współadministratorami są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj), z siedzibą znajdującą się pod adresem 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29.
 2. Grupa SMAY Przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych regulujących ochronę danych osobowych.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne w celu realizacji zamówień droga elektroniczną, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  1. Adresów e-mail,
  2. Imion i Nazwisk,
  3. Loginów,
  4. Numeru telefonu.
 7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Usługobiorcom przysługuje prawo do:
  otrzymania informacji o operacjach przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, żądania niepodlegania profilowaniu.
 9. W celu realizacji ust 8 należy wysłać email na adres odo@smay.eu.
 10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

§ 2
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 rodo w celu przesłania newslettera

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa jest SMAY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy
(w której współadministratorami są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj), z siedzibą znajdującą się pod adresem: 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29.
W sprawie ochrony danych osobowych istnieje możliwość kontaktu pod adresem mailowym odo@smay.eu.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przesyłania newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dane będą przechowywane maksymalnie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
Informujemy o przysługującym prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przesyłania newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego przesyłanie.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujący administratora: hostingodawca, dostawcy usługi mailingu oraz agencje reklamowe.

§ 3

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 rodo w celu marketingu bezpośredniego oraz o profilowaniu

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa jest SMAY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy
(w której współadministratorami są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj), z siedzibą znajdującą się pod adresem: 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29.
W sprawie ochrony danych osobowych istnieje możliwość kontaktu pod adresem mailowym odo@smay.eu.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
W celu marketingu bezpośredniego Administrator może korzystać z profilowania, które polega na zautomatyzowanym podejmowania decyzji o wysyłanych informacjach marketingowych. Decyzja ta podejmowana jest na podstawie podejmowanych przez Państwa czynności na stronie internetowej Administratora, programach doborowych,
a w szczególności zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszych Serwisów, pozwalając na zaprezentowaniu Państwu treści, które potencjalnie mogą Państwa interesować czy przedstawienia odpowiedniej oferty. Dane będą przetwarzane do czasu niezbędnego dla celu przetwarzania.
Informujemy o przysługującym prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo
  do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl,
 • prawo niepodlegania profilowaniu, za wyjątkiem przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Wówczas podstawą prawną będzie art. 6 pkt 1 lit a) RODO – udzielona zgoda, którą mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie. W takim przypadku, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujący administratora: hostingodawca, dostawcy usługi mailingu, dostawcy komunikatorów dostępnych na stronach internetowych Administratora oraz agencje reklamowe.

§ 4

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, stażystów i praktykantów:

 1. Administratorem danych jest Smay Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy (w której współadministratorami są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj) z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 29.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: odo@smay.eu
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 3. Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 4. Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 5. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 2 lata. Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera.

 

 

Rozdział 5
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe usługobiorcy są wprowadzane do systemu na podstawie zgody wyrażonej w  formularzu zgłoszeniowym b2b firmy Smay, który stanowi załącznik nr 2.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.

 

 

Rozdział 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od momentu dostarczenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego b2b firmy Smay, który stanowi załącznik nr 2.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zaprzestania świadczenia usług, dla konta w systemie b2b Smay, najpóźniej w terminie 5 dni od momentu otrzymania pisemnej rezygnacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do założenia konta do platformy B2B firmy Smay dla wybranych klientów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta i zaprzestania świadczenia usług systemu b2b smay bez podawania przyczyny.

 

 

Rozdział 7
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.