Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Instrukcje i wytyczne 

Przeglądy i Konserwacja

Każdy obiekt budowlany na którym zostały zamontowane urządzenia czy też systemy służące do ochrony przeciwpożarowej, podlega zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. nr.109 z 2010r poz.719), przeglądom technicznym i czynnością konserwacyjnym.

Takie przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne należy prowadzić w oparciu o wytyczne producenta urządzeń (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa), lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Termin takiego przeglądu urządzeń czy też systemu, należy wyznaczyć licząc go od daty uruchomienia tych urządzeń lub systemu, a potwierdzonego Protokołem Uruchomienia.

Obowiązek realizacji przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz.1380) oraz Prawem Budowlanym (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Poza regulacjami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dostępne mamy również normy techniczne oraz instrukcje jak np. ITB, które regulują szczególne warunki techniczne, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do danego systemu bądź też urządzenia, mając jednocześnie na uwadze spełnienie odpowiednich wymogów konserwacyjnych potwierdzających sprawność i skuteczność działania danego systemu lub też urządzenia.

Lista systemów i urządzeń podlegających pod powyższe przepisy prawa polskiego:

Takie normy i instrukcje dotyczą następujących systemów:

Norma BS 5588-12: 2004
Środki przeciwpożarowe w projektowaniu, budowie i użytkowaniu budynków Część 12: Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym

Norma ta zawiera zalecenia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym przez cały okres użytkowania budynku. Zarządzenia te dotyczą szczególnie wytycznych dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego jaka powinna być prowadzona na obiekcie. Tym samym określa ona kiedy należy przeprowadzać konserwacje, celem weryfikacji czy system przeciwpożarowy działa skutecznie i gwarantuje bezpieczeństwo dla budynku i jego mieszkańców. Norma ta poza określeniem zakresu i czasookresu konserwacji poszczególnych części systemu, wskazuje na konieczność wyznaczenia jednej osoby w roli kierownika ds. Bezpieczeństwa Pożarowego, celem sprawowania ogólnej kontroli nad zamontowanym systemem włącznie z odpowiedzialnością za jej sprawność techniczną na wypadek pożaru.

Norma PN-EN 12101-6 cz. 6
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła — Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień — Zestawy urządzeń

W rozdziale 13 Konserwacja, normy PN-EN 12101-6 cz. 6 zostały przedstawione wytyczne konserwacji systemu w okresie co tygodniowym, co miesięcznym i co rocznym. Informacje te również zostały zawarte w Książce Przeglądu i Konserwacji systemu SAFETY WAY, która zgodnie z tą normą powinna być prowadzona na obiekcie przez obsługę obiektu.

Norma również wskazuje metodykę wykonywania pomiarów w odniesieniu do danej klasy systemu ( rozdział 4), zarówno podczas wykonywania pierwszych uruchomień systemu ( rozdział 12) jak również powtarzanych prób co 12 miesięcy.

Instrukcja ITB 378/2002
Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych

Tak samo jak powyższa norma wskazuje metodykę wykonywania pomiarów systemu różnicowania ciśnień ( rozdział 2.2) w zależności od rozwiązania systemu tj., A; B lub A+B.

Instrukcja również wskazuje jak powinna być prowadzona poprawna konserwacja systemu, i jakie czynności powinny być wykonywane z jaką częstotliwością.

Aby zapewnienić ciągłe sprawne funkcjonowanie, systemu czy też urządzenia zaliczanego do grupy urządzeń przeciwpożarowych, powinny być wykonywane regularne przeglądy i konserwacje tych systemów i urządzeń. Część takich przeglądów okresowych leży po stronie obsługi technicznej / administratora / zarządcy / właściciela obiektu. Zaliczamy do nich wszystkie przeglądy i konserwacje jakie w myśl stosownych wytycznych są do realizacji w ciągu każdego roku kalendarzowego. Mowa tutaj o przeglądach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i wszystkich innych, poza przeglądami rocznymi co 12 miesięcy.

Do wykonywania przeglądów rocznych co 12 miesięcy, uprawniony jest Serwis Producenta SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY / Partner Serwisowy SMAY w zakresie określonym przez SMAY Sp. z o.o.

W zakresie niektórych urządzeń producent może wprowadzić stosowne szkolenia serwisowe, które będzie dawało uprawnienia w zakresie przeglądu i konserwacji.

Umowy z Serwisem Producenta SMAY w zakresie przeglądów i konserwacji systemów lub urządzeń powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu i uruchomienia systemu lub urządzenia niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie. Na ogół umowa powinna być zawarta między użytkownikiem i/lub właścicielem a dostawcą systemu lub urządzenia w zakresie dokonywania przeglądów obsługi technicznej i naprawy.

Serwis Producenta SMAY zapewnia kompetentny personel w zakresie w/w przeglądów oraz krótkie czasy usunięcia uszkodzeń i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.

Odpowiedzialność za urządzenia i systemy wentylacji przeciwpożarowej

Odpowiedzialność za urządzenia i systemy wentylacji przeciwpożarowej

Kiedy i jak kontrolować stan techniczny urządzeń oraz systemów wentylacji pożarowej?
Obowiązek przeprowadzania w określonym terminie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych wynika nie tylko z Prawa budowlanego, ale również z innych przepisów.

Przeczytaj artykuł