Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Oddymianie hal magazynowych. Kiedy hale produkcyjne i magazynowe wymagają oddymiania?

oddymianie-hal-magazynowych
Stosowanie systemów oddymiania ma wiele korzyści: pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się dymu, obniżyć temperaturę pod stropem, wydłużyć dostępny czas ewakuacji. Oddymianie hal magazynowych – kiedy należy stosować system oddymiania w obiektach wielkokubaturowych i jakie wymagania powinien spełniać system? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Oddymianie hal magazynowych – przepisy, klasy odporności pożarowej

Korzyści ze stosowania systemu oddymiania wynikają wprost z Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (skrót WT) [1]. Systemy oddymiania w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjno-magazynowych pozwalają na:

Obniżenie klasy odporności ogniowej elementów budynku do klasy „E” – jeżeli w budynku występuje obciążenie ogniowe większe niż 500 MJ/m2 w strefie pożarowej o powierzchni większej niż 1000 m2 – zastosowanie systemu oddymiania pozwala na przyjęcie klasy odporności ogniowej elementów budynku „E” (co oznacza, że przegrody mogą być wykonane bez odporności ogniowej z materiałów nierozprzestrzeniających ognia) – jest to alternatywa dla wykonywania przegród budowlanych w wyższej klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30 (ściany zewnętrzne) oraz REI 30 (strop). Wybrane istotne paragrafy WT podano poniżej:

§212

1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: „Aˮ, „Bˮ, „Cˮ, „Dˮ i „Eˮ, a scharakteryzowanych w § 216.
4. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM oraz IN, z zastrzeżeniem § 282, określa poniższa tabela:

oddymianie-hal-magazynowych

§215

  1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „Eˮ odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
  • wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia;
  • samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1000 m2.

 

§216

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

oddymianie-hal-magazynowych

Powiększenie powierzchni stref pożarowych o 100% w stosunku do wymagań wynikających z § 228. Na przykład dla hali o gęstości obciążenia 1500 MJ/m2 (bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem) dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych nie powinna przekraczać 8000 m2. Dodanie samoczynnych urządzeń oddymiających pozwala na powiększenie stref pożarowych do 12 000 m2 ( 229), a nawet do 16 000 m2 (§ 230) dla hal jednokondygnacyjnych wykonanych z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Wybrane istotne paragrafy WT podano poniżej:

 

§228

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa tabela:

oddymianie-magazynów
  1. Strefy pożarowe, o których mowa w ust. 1, w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli.

§229

  • Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony:
  • stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 100%;
  • samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%.
  1. Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w ust. 1 dopuszcza się powiększenie stref pożarowych o 150%.

§230

  1. W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.
  2. W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających.

Inwestycja w oddymianie magazynów to krok ku bezpieczeństwu i ograniczenie strat pożarowych. Pamiętając, że pożary w obiektach wielkokubaturowych mogą przynieść olbrzymie straty materialne a co za tym idzie finansowe, oddymianie magazynów celem przeprowadzenia szybkiej i skutecznej akcji ratunkowej i gaśniczej to konieczność.

Literatura:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Autorzy
Izabela Tekielak-Skałka

Kierownik Działu Badań i Analiz CFD

Jarosław Wiche

Dyrektor Techniczny Smay

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.