Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Przepisy pożarowe dla hal. Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych a przejścia ewakuacyjne

Przepisy pożarowe dla hal
W poprzednim artykule omówiliśmy obniżenie klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „E”, oraz powiększenie powierzchni stref pożarowych o 100% w stosunku do wymagań wynikających z (§) 228. Dziś odpowiemy na pytanie: czy samoczynne urządzenia oddymiające mogą wydłużyć przejścia ewakuacyjne hal produkcyjnych i magazynowych? Co mówią na temat urządzeń oddymiających przepisy pożarowe dla hal? Czy przepisy pożarowe dla magazynów są bardzo restrykcyjne?

Przepisy pożarowe dla hal i magazynów

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów magazynowych i produkcyjnych mają za zadanie efektywnie obniżać temperaturę dymu w strefie podstropowej oraz utrzymywać dym na odpowiedniej wysokości, dzięki czemu zabezpieczane są drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych wynika bezpośrednio z krajowych przepisów techniczno-budowlanych.

Wydłużenie dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych o 50%. Na przykład dla hali jednokondygnacyjnej z co najmniej dwoma drogami ewakuacyjnymi wymagana długość dojść nie powinna przekraczać 100 m. Wyposażenie hali w samoczynne urządzenia oddymiające pozwala na wydłużenie dojść do 150 m. Wybrane istotne paragrafy WT podano poniżej:

§237

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej:

  •  w strefach pożarowych ZL – 40 m;
  •  w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m;
  • w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.

2. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczać 40 m.

3. Jeżeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania, projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie może być większa niż 80% długości określonej w ust. 1 i 2.

4. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, może być powiększona o 25%.

5. Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania

  •  stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%;
  • samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

6. Powiększenia, o których mowa w ust. 5 i 6 pkt 1 i 2, podlegają sumowaniu.

§256

3. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

Przepisy pożarowe dla hal - 1
  • Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.
  • W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

2. Długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:

  • strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50%;
  • drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%.

 

Dodatkowe korzyści wynikające z wykorzystania klap dymowych:

Każda przestrzeń stworzona z myślą o stałym pobycie ludzi wymaga doświetlenia światłem dziennym. W tym celu idealnie sprawdzą się klapy dymowe oraz świetliki dachowe z pokrywami poliwęglanowymi. Klapy dymowe oraz czerpnie można wykorzystać do okresowego przewietrzania przestrzeni hali. W przypadku pożaru dzięki odprowadzeniu dymu i gorących gazów pożarowych na zewnątrz budynku wydłuża się dostępny czas ewakuacji użytkowników obiektu, a temperatura dymu się obniża, co zmniejsza niekorzystny wpływ temperatury na konstrukcję.

Przepisy pożarowe dla magazynów mówią jasno jak powinny wyglądać przejścia ewakuacyjne oraz określają  stosowanie systemów i urządzeń oddymiających.

Literatura:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Autorzy
Izabela Tekielak-Skałka

Kierownik Działu Badań i Analiz CFD

Jarosław Wiche

Dyrektor Techniczny Smay

Odpowiednia jakość powietrza do pracy jest niezbędna dla funkcjonowania każdego człowieka, zarówno w środowisku domowym, jak i w zakładzie pracy. Dbając o bezpieczną przestrzeń do pracy firma SMAY oferuje praktyczne rozwiązania w zakresie wentylacji hal przemysłowych dla projektantów i inwestorów.

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów wielkokubaturowych, takich jak: magazyny i zakłady produkcyjne spełniają przede wszystkim funkcję efektywnego obniżenia temperatury dymów w strefie podstropowej i zabezpieczenie konstrukcji budynku. Jednocześnie w istotny sposób
poprawiają warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych, ułatwiając wygaszenie pożaru i ewakuację ludzi.

Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę konstrukcji budynku.

Oddymianie, wentylacja i aeracja obiektów przemysłowych, hal i magazynów
oddymianie-hal-magazynowych
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.