Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Unity Centre – opis wentylacji pożarowej i bytowej

unity-center

Unity Centre już na zawsze przejdzie do historii – jego twórcy i inwestorzy przez długi czas zmagali się z opornym systemem. Chęć dokończenia wieży przegrywała z decyzjami lokalnych władz i zmiennymi oczekiwaniami wobec tego kawałka ziemi. Unity Centre miało być polskim Manhattanem, biznesową kolebką Krakowa. Dziś miejsce to zostało rozbudowane i zagospodarowane w taki sposób, aby umożliwić krakowianom prowadzenie biznesu, wypoczynek i rozrywkę. Firma SMAY zadbała o bezpieczne drogi ewakuacyjne (na wypadek zadymienia) w całym kompleksie budynków. Jak wyglądała instalacja wentylacji pożarowej i bytowej w Unity Centre?

Czym jest Unity Centre? Wentylacja pożarowa w kompleksie budynków

Kompleks obiektów Unity Centre, który znajduje się w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 4, składa się z pięciu budynków o różnym przeznaczeniu. Są to:

AB – wieża główna Unity Tower – pomieszczenia biurowe wraz z restauracją na ostatniej kondygnacji;
C – luksusowe apartamenty – pomieszczenia mieszkalne;
DE – Eastern Office – pomieszczenia biurowe;
F – Western Office – pomieszczenia biurowe;
GH – budynek hotelu.

Każdy z tych obiektów został wyposażony w kompleksowe systemy przeciwpożarowe i wentylacji bytowej.

BUDYNEK AB

W tym obiekcie wykorzystaliśmy następujące elementy:

 • klapy KWP-P-E 24V
 • wentylatory oddymiające
 • jednostki napowietrzające systemu Safety Way oraz kompaktowa wyrzutnia regulacyjna KWR w systemie regulacji wraz z obudową EIS120 w systemie Promat,
 • tłumiki akustyczne
 • instalacja oddymiania SDS
 • zasilacze pożarowe
 • karty CSUP
 • przetworniki różnicy ciśnień, w tym puszki PZ i MAC-D Min
 • biały montaż (zakończenia instalacji)

Budynek AB oraz budynki C i F łączy wspólny garaż. Garaże podziemne pod tymi gmachami obsługuje jeden zespół ramp wjazdowo-wyjazdowych. Rampy zabezpiecza kontrola dostępu, która umożliwia sprawną dystrybucję ruchu samochodowego do poszczególnych części garażu. Na obu poziomach garażu znajdzie się ogółem 208 miejsc parkingowych. Na kondygnacjach nadziemnych w projektowanym budynku wieży (AB) mieszczą się powierzchnie biurowe, usługowe, gastronomiczne, wystawiennicze i handlowe. Na parterach, wzdłuż elewacji zewnętrznych projektanci zaplanowali lokale usługowe i handlowe, pomieszczenia techniczne i rampy wjazdowe do garażu podziemnego.

W budynku znajduje się wentylacja pożarowa oddymiania garaży podziemnych z rozprowadzeniem kanałowym w części podziemnej i wentylatorami pożarowymi SOKÓŁ F400 firmy SMAY.

Wentylacja oddymiająca garaży

Instalacja oddymiająca odprowadza gazy pożarowe z garażu ponad dach budynku. Dopływ powietrza uzupełniającego zapewniają otwory kompensacyjne. Powietrze napływa do każdej strefy dymowej z prędkością <2 m/s.

Instalację oddymiającą wykonaliśmy jako kanałową. Podczas normalnej pracy instalacja ta zapewnia mechaniczną wentylację bytową w garażu. W trakcie oddymiania zamykają się klapy przeciwpożarowe na kanałach z wywiewami wentylacji bytowej, które znajdują się przy podłodze, a otwierają się klapy wentylacji wywiewnych zlokalizowanych pod sufitem.

Do wszystkich wentylatorów oddymiających dobraliśmy zasilacz modułowy serii ŻUBR. Wykorzystując przetwornice częstotliwości, zasila on systemy rozprzestrzeniania dymu i ciepła napięciem elektrycznym niskim i bardzo niskim (maks. 1000 V AC, 1500 V DC).

unity-center

Oddymianie holi wejściowych

W obszarze holów windowych na poszczególnych kondygnacjach zrealizowaliśmy wywiewną mechaniczną instalację oddymiającą.

Główne wentylatory oddymiające umieściliśmy na poziomie P26 pod spocznikiem schodowym. Dodatkowe wentylatory oddymiające, które umożliwiają oddymianie korytarzy w obrębie aranżacji najemcy, zamontowaliśmy na poziomie P21. Szachty oddymiające biegną od poziomu G02 aż na poziom P26. Na każdym piętrze odejścia z szachtów są wyposażone w klapy wentylacji pożarowej. Klapy te otwierają się na kondygnacji, na której został wykryty pożar.
W korytarzach ewakuacyjnych wykonaliśmy instalację oddymiającą z rozprowadzeniem kanałowym i wywiewem przez kratki z elementami regulacyjnymi w suficie rastrowym. Wydajność instalacji oddymiającej wynosi 36 000 m3/h.

Do wszystkich wentylatorów oddymiających dobraliśmy zasilacz modułowy z serii ŻUBR.

System napowietrzania

System napowietrzania dla klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych, holi windowych oraz szybów windowych jest realizowany przez wentylatory napowietrzające typu iSway firmy SMAY. By zapewnić napowietrzanie windy pożarowej, zainstalowaliśmy dwa urządzenia typu iSway – jedno w dolnej, a drugie w górnej części szybu windowego.

Ze względu na geometrię budynku do napowietrzania przedsionków posłużą cztery oddzielne systemy napowietrzające. Nawiew do przedsionków zapewnia krata ścienna na odejściach wyposażonych w klapy wentylacji pożarowej. Klapy te otwierają się na kondygnacji, na której wykryto pożar. Powietrze kompensacyjne nawiewane na hol windowy odprowadza instalacja oddymiająca (w przypadku wyjść do korytarzy ewakuacyjnych) lub okna oddymiające (w przypadku wyjść do open space).

Dla każdej klatki schodowej zaprojektowaliśmy dwie jednostki napowietrzające, które nawiewają powietrze. Na klatkach schodowych, w przedsionkach przeciwpożarowych oraz szybach dźwigów dla ekip ratowniczych znajdują się instalacje zapobiegające zadymieniu.

unity-center

Sterowanie systemem

Wszystkie urządzenia, które wchodzą w skład instalacji wentylacji pożarowej, oraz urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne zasila źródło gwarantowane. Instalacje zasilania wentylatorów oddymiających są wykonane z przewodów zabezpieczonych ogniochronnie i gwarantują dopływ prądu do silnika wentylatora. Zasilanie wszystkich klap nawiewnych i odcinających wyciągowych uniemożliwia ich otwarcie, jeżeli nastąpi przerwa w dopływie prądu. Zanik zasilania nie może zmieniać położenia elementu odcinającego klap. System umożliwia (w sposób ciągły) kontrole stanu położenia wszystkich klap instalacji pożarowej.

Pozostałe budynki Unity Centre – budynek C

Każda z części kompleksu została wyposażona w kompletne systemy pożarowe, które będą skutecznie chronić mienie i życie ludzkie na wypadek pożaru. W budynku C – luksusowych apartamentach – zamontowaliśmy:

 • klapy KWP-P-E 24V
 • jednostki napowietrzające systemu Safety Way
 • tłumiki akustyczne
 • instalację oddymiania SDS – 380 m2 oraz instalację kanałową
 • karty CSUP
 • system ZODIC, wentylator ZNZ oraz klapę z listwą pomiarową
 • biały montaż (zakończenia instalacji)

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-P-E są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klap typu KWP-P-E znajduje się w pozycji otwartej lub zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru układ napędowy powoduje otwarcie klap, które obsługują strefę detekcji pożaru (klapy w pozostałych strefach przechodzą do pozycji zamkniętej). W budynku C, podobnie jak w części AB, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy instalację odprowadzania gazów pożarowych z garażu ponad dach budynku.

Kanały oddymiające obsługujące więcej niż jedną strefę przeciwpożarową to kanały samonośne o odporności ogniowej EIS 120. Pozostałe kanały, kratki wyciągowe, przepustnice i kompensatory obsługujące pojedyncze strefy dymowe wykonano w technologii kanałów SDS o odporności ES 120.

Jak została rozwiązana instalacja napowietrzania klatki schodowej w tym budynku? Do napowietrzania klatki schodowej służy jedno urządzenie pracujące w układzie systemu przepływowego. Jednostka napowietrzająca ma układ regulacji, który działa na podstawie sygnałów z czujników ciśnienia zlokalizowanych w klatce schodowej i przestrzeni odniesienia. Układ dąży do osiągnięcia zakładanego nadciśnienia +50 Pa. W momencie gdy wszystkie drzwi są zamknięte, wentylatory zmniejszają wydajność, aby nie przekraczać dopuszczalnego nadciśnienia. W momencie otwarcia drzwi i spadku ciśnienia w klatce wentylator zwiększa wydajność do wartości zakładanej w projekcie, aby osiągnąć wymaganą prędkość przepływu na drzwiach, czyli 0,75 m/s.

Oddymianie klatek schodowych w budynku zapewnił system oddymiania z nawiewem mechanicznym ZODIC-M z zespołem wentylatorów napowietrzania na parterze i klapą upustową typu SCD (produkcji SMAY) na dachu. System zaprojektowano na podstawie wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 – „Systemy oddymiania klatek schodowych”.

Budynek DE

Budynek DE został wyposażony w urządzenia i systemy takie jak:

 • klapy KWP-P-E 24V
 • tłumiki akustyczne
 • instalacja oddymiania SDS
 • karty CSUP
 • system ZODIC M, klapa z listwą pomiarową oraz przepustnica
 • zasilacze pożarowe
 • instalacja napowietrzania EIS 120 (obudowa Conlit)
 • biały montaż (zakończenia instalacji)

W budynku znajduje się wentylacja pożarowa oddymiania garaży podziemnych z rozprowadzeniem kanałowym w części podziemnej i wentylatorami pożarowymi typu SOKÓŁ produkcji SMAY, które znajdują się na dachu. Dodatkowo w obiekcie zamontowaliśmy system napowietrzania klatki schodowej systemu ZODIC M z wentylatorem napowietrzania na parterze i klapą upustową typu SCD (produkcji SMAY) na dachu.

Wentylację oddymiającą garaży obsługują wentylatory wyciągowe, certyfikowane do pracy w wysokich temperaturach, o odporności 400°C i 120 minut, zlokalizowane na dachu budynku, specjalne kanały kompensacyjne i zasilacz modułowy ŻUBR. Dodatkowo kanały, kratki wyciągowe, przepustnice i kompensatory, które obsługują pojedyncze strefy dymowe, powstały w technologii kanałów SDS. Nad bezpieczeństwem na klatach schodowych podczas pożaru czuwa system ZODIC-M (oddymianie za pomocą klapy zlokalizowanej w stropie z mechanicznym uzupełnianiem powietrza przy użyciu wentylatora kanałowego zlokalizowanego w przestrzeni międzystropowej holu wejściowego).

unity-center

Budynek F i GH

Budynki F i GH to obiekty biurowe oraz hotel. W obu budynkach zainstalowaliśmy łącznie:

 • klapy KWP-P-E 24V
 • wentylatory oddymiające
 • jednostki napowietrzające systemu Safety Way  oraz kompaktową wyrzutnię regulacyjną w systemie regulacji KWR
 • tłumiki akustyczne
 • instalację oddymiania SDS
 • instalację napowietrzania EIS 120
 • instalację napowietrzania EIS 120
 • zasilacze pożarowe
 • karty CSUP
 • przetworniki różnicy ciśnień, w tym puszki PZ i MAC-D Min
 • biały montaż (zakończenia instalacji)

Budynki te, tak jak pozostałe części kompleksu Unity Centre, wyposażyliśmy w systemy i urządzenia pożarowe, które mają chronić ludzkie życie i umożliwić sprawną ewakuacji z budynku. Na szczególną uwagę zasługują jednostki napowietrzające systemu Safety Way.

W obu budynkach zainstalowaliśmy wentylację w garażach. W budynku przeznaczonym na hotel wydajność instalacji oddymiającej garażu wynosi 100 000 m3/h dla każdej strefy pożarowej (dymowej) dla obu poziomów. Jednocześnie przewiduje się oddymianie tylko jednej strefy. Wentylatory wyciągowe certyfikowane do pracy w wysokich temperaturach zlokalizowano na dachu budynku. Zainstalowaliśmy także dwa wentylatory dachowe osiowe. Dopływ powietrza uzupełniającego zapewniają specjalne kanały kompensacyjne. Instalację oddymiającą w garażu wykonaliśmy jako kanałową. Dla wentylatorów oddymiających zainstalowaliśmy modułowy serii ŻUBR.

Wentylacja pożarowa budynku F

Inaczej problem wentylacji został rozwiązany w garażach pomieszczeń biurowych. Tam wykonaliśmy instalację odprowadzania gazów pożarowych z garażu ponad dach budynku. Do oddymiania garaży służą wentylatory dachowe, które obsługują obie kondygnacje. Instalację oddymiającą w garażu wykonaliśmy jako kanałową. Podczas normalnej pracy instalacja ta zapewnia wentylację mechaniczną bytową w garażu. W trakcie oddymiania zamykają się klapy przeciwpożarowe na kanałach z wywiewami wentylacji bytowej zlokalizowanymi punktami wywiewnymi przy podłodze, a otwierają się klapy wentylacji pożarowej do punktów wywiewnych zlokalizowanych pod sufitem.

W holu budynku pomieszczeń biurowych znajdują się instalacje mechanicznego oddymiania holu wejściowego. Wyciąg oddymiania zapewniają certyfikowane wentylatory do pracy w wysokich temperaturach, które umieściliśmy na komorach rozprężnych zlokalizowanych na dachu budynku. Klatki schodowe, przedsionki przeciwpożarowe oraz szyb dźwigu dla ekip ratowniczych zostały wyposażone w systemy różnicowania ciśnień. O napowietrzenie klatek schodowych oraz wind w trakcie pożaru zadbają jednostki iSWAY.

Inaczej postąpiliśmy w przypadku oddymiania korytarzy ewakuacyjnych – tam znalazły się instalacja wywiewna oraz zasilacz modułowy Żubr.

Wentylacja pożarowa w budynku GH

W obiekcie przeznaczonym na część hotelową oddymianie korytarzy odbywa się poprzez wentylatory osiowe kanałowe. Do korytarzy z wejściami do przedsionków powietrze kompensacyjne napływa z napowietrzanych przedsionków, a jeżeli drzwi są zamknięte – przez automatycznie otwierane okna zewnętrzne. W obiekcie powstało wielokondygnacyjne atrium biegnące od parteru do dachu nad kondygnacją P09. Atrium wyposażono w instalację oddymiającą, która działa w oparciu o dwa wentylatory osiowe zlokalizowane na dachu.

System napowietrzania dla klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych oraz szybów windowych realizowany jest przez wentylatory napowietrzające typu iSway firmy Smay. Dla każdej klatki schodowej zaprojektowaliśmy jedną jednostkę napowietrzającą, która nawiewa powietrze w dolnej części klatki schodowej. Natomiast w górnej części klatki schodowej znajdują się zespoły upustowe. Każdy z nich składa się z przepustnicy regulacyjnej, regulatora MAC-D Min oraz żaluzji ZS.

Do napowietrzania przedsionków służą jednostki napowietrzające nawiewające powietrze do szachtów z odejściami do przedsionków na każdej kondygnacji. W momencie wykrycia pożaru następuje otwarcie klapy wentylacji pożarowej tylko na odejściu kondygnacji objętej pożarem. Do odprowadzania powietrza z napowietrzanych przedsionków wykorzystuje się instalację oddymiającą.

 

Safety Way: innowacyjny system różnicowania ciśnień – drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ognia – najwyższy stopień ochrony
System różnicowania ciśnień Safety Way to rozwiązanie dla budynków wielokondygnacyjnych:

 • iSWAY-FC® do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
 • wykorzystanie innowacyjnego algorytmu predykcyjnego,
 • wytrzymały nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych system Anty Frost,
 • 24-godzinny autotest sprawdzający wszystkie podzespoły,
 • automatyczna adaptacja do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu,
 • komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami zestawu i stały monitoring wszystkich jego elementów (regulatory, zdalne czujniki ciśnienia itd.),
 • stały pomiar P-MAC(F) wartości zadanej statycznego ciśnienia różnicowego pomiędzy przestrzenią chronioną i odniesienia.

Pobierz wydanie przewodnia “System różnicowania ciśnień”

różnicowanie-ciśnienia-przewodnik
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.
Bądź z nami na bieżąco: