Kontakt
dystrybutorzy
biblioteka BIM
strefa projektanta

Polityka jakości

W SMAY stawiamy na jakość

Celem wszelkich działań podejmowanych w firmie jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych wyrobów, dającej Klientom satysfakcję ze współpracy.

Utrzymanie wysokich standardów jakościowych realizujemy poprzez wdrożone i certyfikowane systemy:

zarządzania jakością – zgodnie z normą ISO 9001: 2015,
zakładowej kontroli produkcji – audytowanej corocznie przez 4 niezależne, notyfikowane jednostki certyfikujące.

Wysoki standard jakościowy i gwarantowane właściwości użytkowe wyrobów potwierdzone są badaniami laboratoryjnymi, wykonanymi w akredytowanych, niezależnych laboratoriach oraz we własnym laboratorium firmy.

Jakość poparta certyfikatami i badaniami

Dzięki przeprowadzonym badaniom i wdrożonym systemom zapewniającym wysoką i powtarzalną jakość wyrobów firma posiada kilkadziesiąt certyfikatów wydanych przez niezależne jednostki, w tym:

  • Certyfikat ISO 9001: 2015,
  • Certyfikaty stałości właściwości użytkowych – potwierdzających spełnienie wymagań norm zharmonizowanych: EN 12101-2:2003, EN 12101-3:2015, EN 12101-7:2011, EN 12101-8:2011, EN 12101-10:2005+AC:2007, EN 15650:2010, EN 54-4:1997 + AC:1999+A1:2002+A2:2006,
  • Krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych – potwierdzające spełnienie wymagań określonych w wydanych dla firmy krajowych ocenach technicznych (KOT),
  • Deklaracje zgodności EX – potwierdzające możliwość zastosowania wybranych wyrobów w strefach zagrożonych wybuchem,
  • Deklaracje zgodności z dyrektywami europejskimi: LVD i EMC,
  • Świadectwa dopuszczenia – potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

Dla utrzymania wysokiej jakości i ciągłego rozwoju oferowanych systemów i wyrobów

Firma realizuje systematyczną współpracę z niezależnymi ekspertami i środowiskiem badawczo-naukowym, wśród nich można wymienić m.in.: CNBOP – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, ITB – Instytut Techniki Budowlanej, Centrum Techniki Okrętowej, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej (I.F.I.) w Aachen (Niemcy), Laboratorium Badawczym FIRES s.r.o w Batizovcach (Słowacja), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), międzynarodowe organizacje branżowe: ASHRAE i REVHA.