Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Koronawirus a wentylacja. Czy wiesz, że wentylacja może pomóc w walce z koronawirusem?

Według najnowszego raportu REHVA How to operate and use building services in order to pre­vent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS­-CoV-2) in workplaces użytkow­nik budynku może być narażony na zarażenie wirusem poprzez małe cząsteczki, które pozostają wewnątrz budynku. W typowych warunkach wewnętrznych cząstecz­ki koronawirusa mogą się unosić w powietrzu nawet do 3 godzin oraz podróżować na duże odległo­ści. Cząsteczki mogą być przeno­szone przez strumienie powietrza w pokojach lub w kanałach po­wietrza wywiewanego z systemów wentylacyjnych

Odpowiednio skonfigurowana centrala wentylacji przyczynia się do intensyw­nego przepływu powietrza, a co za tym idzie mniejszego ryzyka zachorowania wewnątrz budynków. Wentylacja pomieszczeń a koronowirus, to wytyczne i zasady, którymi powinni się kierować zarządcy budynków. Co należy zro­bić, aby system wentylacji wspomagał oczyszczanie powietrza?

Koronawirus a wentylacja – wytyczne i zasady

1. Wydłużamy czas pracy wentylacji

W obiektach z wentylacją mechaniczną warto wydłużyć czas jej pracy. System należy włączyć kilka godzin przed planowanym pobytem ludzi w pomiesz­czeniach i wyłączyć kilka godzin po ich wyjściu z obiektu. Jednak lepszym (i re­komendowanym) sposobem jest utrzy­mywanie wentylacji przez całą dobę.

2. Zwiększamy ilość powietrza nawiewnego i wywiewnego

Zaleca się dostarczanie do pomiesz­czenia jak największej ilości powietrza zewnętrznego. Kluczowy aspekt stanowi ilość dostarczonego świeżego powietrza na osobę. Jeżeli liczba pracowników jest mniejsza niż zazwyczaj, lepiej nie koncentrować stanowisk pracy na małej powierzchni. Korzystniejsze jest roz­mieszenie stanowisk na rozleglejszym obszarze oraz utrzymanie większych odstępów między nimi. Chcąc wzmoc­nić efekt oczyszczenia powietrza przez systemy wentylacji, można okresowo zrezygnować z uzależniania wentylacji np. od stężenia CO2 i ustawić ją na sta­łym, optymalnym poziomie, pamiętając, że przy dużej prędkości przepływu po­wietrza wentylacja może rozdmuchiwać wirusa po pomieszczeniu.

3. Sprawdzamy temperaturę i nawilżenie

Temperaturę i wilgotność wentylacji należy pozostawić bez zmian. Wirus SARS-CoV-2 jest odporny na zmiany środowiskowe, a także podatny na bardzo wysoką wilgotność względną (powyżej 80%) i temperaturę powyżej 30°C, które nie są osiągalne ani dopuszczalne w budynkach. Pomóc może tutaj jedynie stosowanie nanofiltrów elektrostatycznych, wyłapujących wirusy z powietrza.

4. Stawiamy na bezpieczny odzysk ciepła i recyrkulację

W pewnych warunkach cząsteczki wiru­sa w wywiewanym powietrzu mogą się ponownie dostać do budynku. Zdarza się, że urządzenia do odzyskiwania ciepła przenoszą przyłączonego do cząstek wirusa przez nieszczelności. Dlatego zaleca się (tymczasowe) wyłą­czenie obrotowych wymienników ciepła podczas trwania pandemii. Tryb recyrku­lacji również powinien być wyłączony.

5. Czyszczenie kanałów nie daje praktycznego efektu

Jeżeli przeprowadzamy okresowe czysz­czenie instalacji wentylacyjnej zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Prawem budowlanym, nie musimy czyścić kana­łów wentylacyjnych, ponieważ system wentylacji nie jest źródłem zanieczysz­czenia. W takim wypadku wirus przycze­piony do małych cząsteczek nie osadza się łatwo na kanałach wentylacyjnych i nie jest przenoszony do pomieszczenia przez przepływ powietrza.

6. Wymiana filtrów zewnętrznych nie jest wymagana

Częstsze wymienianie zewnętrznych filtrów powietrza nie jest konieczne. Można zastosować normalne procedury konserwacji.

7. Sprawdzamy działanie systemu wentylacji w łazienkach i toaletach

Systemy wentylacji wyciągowej toalet niezależnie od warunków powinny być utrzymywane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Należy się przy tym upew­nić, że powstaje podciśnienie, szczegól­nie by uniknąć przenoszenia się niepożądanych cząsteczek.

Wentylacja pomieszczeń a koronawirus zdaniem eksperta

Oczyszczanie powietrza w trakcie sezo­nu chorobowego to konieczność. Gdy osoba chora kicha lub kaszle, wirusy i bakterie bardzo łatwo rozpraszają się w powietrzu. Drobnoustroje wdychane przez innych użytkowników budynku po­wodują rozprzestrzenianie się choroby. Właściwie skonfigurowana i działająca wentylacja pozwala oczyścić powietrze, którym oddychamy, z niepożądanych czynników. Jeżeli system wentylacji nie działa lub pracuje nieprawidłowo, cząsteczki wirusa mogą się utrzymywać w powietrzu nawet przez kilka godzin. Koronawirus a wentylacja – to temat, którym koniecznie powinni się zająć osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie budynku, a tym samym zdrowie osób w nim przebywających.

W takim przypadku przydatną funkcją jest opcja dostosowania pomieszczeń do zaistniałej sytuacji, np. poprzez wytworzenie odpowiedniego układu ciśnień w pomieszczeniach. Można to osiągnąć bez większych problemów, jeżeli da się skonfigurować wydajność pracy regulatorów VAV (nawiewnego i wyciągowego). Takie możliwości dają systemy iFlow lub SmayLab. Ten pierw­szy powstał z myślą o biurach i budyn­kach użyteczności publicznej. Drugi, czyli SmayLab, jest przeznaczony do laboratoriów oraz szpitali.

Koronawirus a wentylacja systemami iFlow i SmayLab

Przy użyciu systemu iFlow, ustawiając w kontrolowany sposób różnicę prze­pływu między nawiewem a wyciągiem z pomieszczenia, możemy wytworzyć lekkie nad- lub podciśnienie. Daje nam to możliwość stworzenia namiastki bariery ochronnej, która częściowo odseparuje pomieszczenia sąsiadujące ze sobą, np. przestrzenie biurowe od korytarza. Właśnie tak za pośrednic­twem webserwera systemu iFlow można w pomieszczeniach biurowych w prosty sposób wytworzyć delikatne nadciśnie­nie, które utrudni powietrzu z korytarza przenikanie do pomieszczeń biurowych. Jeżeli jednak nie chcemy, aby powietrze z pomieszczenia znalazło się w koryta­rzu (np. ze względu na profilaktyczną dezynfekcję pomieszczenia), można ustawić w pomieszczeniu podciśnienie. Sprawi to, że niechciane zapachy lub substancje rozpylone w pomieszczeniu będą miały utrudnione przenikanie na korytarz.

Wiedząc, jak ważna dla naszych klien­tów jest możliwość elastycznej zmiany parametrów, oraz bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w projek­towaniu, doradztwie i uruchomieniach wentylacji w pomieszczeniach laborato­ryjnych, jesteśmy u progu wprowadze­nia nowej generacji systemu SmayLab. W pełni umożliwia on regulację ciśnie­nia w pomieszczeniach z wykorzysta­niem zarówno rzeczywistych pomiarów (poprzez wykorzystanie pomieszczenio­wych czujników ciśnienia), jak i obli­czeń teoretycznych (poprzez ustalenie stałej różnicy ciśnień między nawiewem a sumą wyciągów z pomieszczenia).

Jak dotąd SmayLab był z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach i labo­ratoriach do kontroli gradacji ciśnień w pomieszczeniach czystych. Dzięki nowej odsłonie dajemy użytkownikom większą elastyczność i nowe możliwości. W obecnych czasach warto również zwrócić uwagę na możliwość stosowa­nia nanooczyszczaczy powietrza, które przechwytują, zatrzymują i eliminują 99,8% nanocząsteczek, czyli np. wirusy, bakterie i grzyby. Filtry te potrafią za­trzymywać cząsteczki o wielkości 0,001 μm. Żaden filtr włóknowy typu HEPA nie jest w stanie ich wyłapać, a nawet gdyby było to możliwe, to wil­goć gromadząca się we włóknach może sprzyjać namnażaniu drobnoustrojów, co wymuszałoby stosunkowo częstą wymianę filtrów. Nanofiltry zatrzymują cząsteczki o wielkości 0,001 μm, a warto w tym miejscu zaznaczyć, że cząsteczki mniejsze niż 2,5 μm (czyli 0,0025 mm) są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka, ponieważ trafiają głębo­ko do pęcherzyków płucnych. Cząstki o wielkości 1 μm (0,001 mm) i większe są w większości przechwytywane przez błony śluzowe górnych dróg oddecho­wych (dodatkowo mogą nawet przedo­stawać się do układu krwionośnego). Systemy SmayLab i iFlow mogą być z powodzeniem stosowane w budyn­kach służby zdrowia, by oczyszczać powietrze nawiewane do pomieszczeń. W ten sposób można zminimalizować prawdopodobieństwo przedostawania się wirusów przez układ wentylacji do innych pomieszczeń obsługiwanych przez daną centralę wentylacyjną.

Podstawowe funkcje systemu iFlow:

 • pomiar i regulacja parametrów takich jak stężenie CO2 i temperatura,
 • pomiar parametrów dotyczących jakości powietrza: VOC i poziomu wilgotności,
 • kontrola obecności w pomieszczeniach,
 • konfiguracja kalendarza zajętości indywidualnie dla każdego pomieszczenia,
 • monitorowanie parametrów pomieszczenia i poprawności działania regulatorów VAV,
 • sterowanie centralą wentylacyjną i optymalizacja układu wentylacyjnego pod względem energochłonności,
 • wbudowany web server do sterowania systemem.

Korzyści z zastosowania systemu iFlow:

 • mniejsze koszty eksploatacji systemu wentylacji,
 • monitorowanie pracy regulatorów VAV i parametrów pomieszczenia,
 • możliwość samodzielnej zmiany parametrów pracy układu z poziomu web serwera,
 • stosowanie dedykowanego rozwiązania ze sprawdzonymi algorytmami sterowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym działem doradców.