Serwis Smay używa cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych a przejścia ewakuacyjne.

oddymianie hal magazynowych
W poprzednim artykule omówiliśmy obniżenie klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „E”, oraz powiększenie powierzchni stref pożarowych o 100% w stosunku do wymagań wynikających z (§) 228. Dziś odpowiemy na pytanie: czy samoczynne urządzenia oddymiające mogą wydłużyć przejścia ewakuacyjne hal produkcyjnych i magazynowych?

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów magazynowych i produkcyjnych mają za zadanie efektywnie obniżać temperaturę dymu w strefie podstropowej oraz utrzymywać dym na odpowiedniej wysokości, dzięki czemu zabezpieczane są drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych wynika bezpośrednio z krajowych przepisów techniczno-budowlanych.

Wydłużenie dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych o 50%. Na przykład dla hali jednokondygnacyjnej z co najmniej dwoma drogami ewakuacyjnymi wymagana długość dojść nie powinna przekraczać 100 m. Wyposażenie hali w samoczynne urządzenia oddymiające pozwala na wydłużenie dojść do 150 m. Wybrane istotne paragrafy WT podano poniżej:

§237

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej:

  •  w strefach pożarowych ZL – 40 m;
  •  w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m;
  • w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.

2. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczać 40 m.

3. Jeżeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania, projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie może być większa niż 80% długości określonej w ust. 1 i 2.

4. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, może być powiększona o 25%.

5. Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania

  •  stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%;
  • samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

6. Powiększenia, o których mowa w ust. 5 i 6 pkt 1 i 2, podlegają sumowaniu.

§256

3. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

oddymianie hal magazynowych
  • Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.
  • W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

2. Długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:

  • strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50%;
  • drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%.

 

Dodatkowe korzyści wynikające z wykorzystania klap dymowych:

Każda przestrzeń stworzona z myślą o stałym pobycie ludzi wymaga doświetlenia światłem dziennym. W tym celu idealnie sprawdzą się klapy dymowe oraz świetliki dachowe z pokrywami poliwęglanowymi. Klapy dymowe oraz czerpnie można wykorzystać do okresowego przewietrzania przestrzeni hali. W przypadku pożaru dzięki odprowadzeniu dymu i gorących gazów pożarowych na zewnątrz budynku wydłuża się dostępny czas ewakuacji użytkowników obiektu, a temperatura dymu się obniża, co zmniejsza niekorzystny wpływ temperatury na konstrukcję.

Literatura:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Autorzy
Izabela Tekielak-Skałka

Kierownik Działu Badań i Analiz CFD

Jarosław Wiche

Dyrektor Techniczny Smay

Odpowiednia jakość powietrza do pracy jest niezbędna dla funkcjonowania każdego człowieka, zarówno w środowisku domowym, jak i w zakładzie pracy. Dbając o bezpieczną przestrzeń do pracy firma SMAY oferuje praktyczne rozwiązania w zakresie wentylacji hal przemysłowych dla projektantów i inwestorów.

Systemy wentylacji oddymiającej obiektów wielkokubaturowych, takich jak: magazyny i zakłady produkcyjne spełniają przede wszystkim funkcję efektywnego obniżenia temperatury dymów w strefie podstropowej i zabezpieczenie konstrukcji budynku. Jednocześnie w istotny sposób
poprawiają warunki działania ekip ratowniczo-gaśniczych, ułatwiając wygaszenie pożaru i ewakuację ludzi.

Oddymianie hal magazynowych i produkcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę konstrukcji budynku.

Oddymianie, wentylacja i aeracja obiektów przemysłowych, hal i magazynów
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego BLOGA. Nasi eksperci dostarczą Ci pełną bazę wiedzy na temat wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.
Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z naszym działem doradców.

Wyrażam zgodę na komunikację drogą elektroniczna na adres e-mail podany w formularzu. Zapoznałem się z treścią polityki prywatności.

FreshMail.pl
 

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data in order to send commercial and consultancy information. I acknowledge that providing personal information is voluntary. I have been informed that I have the right to access my personal data update and correct data, temporarily or permanently cease processing the data or delete data. The administrator of personal data is the SMAY group which consists of the following entities: Smay Sp. z o.o., PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, with its registered office at 32-587 Kraków, Poland, ul. Cieplownicza 29. I have acknowledged the contents of the privacy policy.

FreshMail.pl